Giới thiệu

Nội thất Rescatame được thành lập vào năm 2012. với nhiều kiến trúc vĩ đại, mà các nơi khác không thể thiết kế được, phần lớn Rescatame  nhắm đến môi trường trong xanh cho thành phố, được giải xuất sắc vào năm 2013 với tên giải “Hãy cứu tôi – cứu thành phố trong xanh” và được để cử làm đại sứ thương hiệu cho toàn thế giới.

reatamate trong xanh

Sau đây là một vài thông tin về website

Mục đích của dự án là lồng ghép nhu cầu quản lý về tính lưu động và chất lượng không khí vào mô hình quản lý giao thông đô thị.

Việc thực hiện dự án khái niệm “thành phố trực thuộc” không chỉ để đạt được các mục tiêu giảm mức độ ô nhiễm dưới mức giới hạn của các Chỉ thị Châu Âu, mà còn vì nó là điều cần thiết để tổ chức lưu lượng thành phố một cách hợp lý mà không gây ra sự gián đoạn quá mức Nhu cầu di chuyển của người dân và đạt được mức độ giao thông bền vững theo chế độ bất cứ lúc nào trong ngày.

Khái niệm “thành phố dụng cụ” này cho phép thu thập và xây dựng một cách hiệu quả chi phí tất cả các dữ liệu giao thông và ô nhiễm có liên quan để tạo ra các dự đoán ô nhiễm trong thời gian thực để tính toán các hiệu ứng của các giả thuyết khác nhau (kịch bản) của quy định giao thông và để tương phản tác động Của kịch bản được lựa chọn về ô nhiễm tại “điểm nóng” đối với dữ liệu mới thu thập được bằng các công cụ đo lường tương tự. Do đó, tạo ra một vòng lặp thông tin phản hồi vào hệ thống quy định và do đó đạt được tinh chỉnh giữa các kết quả ô nhiễm và các biện pháp kiểm soát giao thông thực hiện trong thời gian thực.

Phương pháp tiếp cận của dự án rất sáng tạo và thể hiện sự tiến bộ lớn về khoa học và công nghệ liên quan đến đo lường và dự báo hiện tại của các mô hình ô nhiễm đô thị vốn rất khó kết hợp với các hệ thống kiểm soát giao thông hiện có.

Các hành động và phương tiện liên quan:

Như trong bất kỳ dự án trình diễn và phát triển công nghệ nào khác, các vấn đề có liên quan lớn nhất là những vấn đề liên quan đến việc thích nghi các hệ thống được sử dụng tại Vương quốc Anh và các thông tin được xây dựng cho các điều kiện cụ thể của thành phố Salamanca nơi thực hiện dự án. Mặc dù có thể nhận thấy khái niệm “thành phố dụng cụ” đã được phát triển đầy đủ ở cấp độ khoa học và công nghệ ở các thành phố khác nhau ở Anh (chủ yếu là Leeds, Newcastle và Leicester) nhưng việc sử dụng dụng cụ đo lường mới gần đây vẫn chưa có Cùng nhau và tích hợp – đánh giá vào thực tiễn.

Những điểm sau đây sẽ yêu cầu sự phát triển bổ sung trong dự án trình diễn này:

Nghiên cứu về các điểm ô nhiễm “nóng” được kiểm soát ở Salamanca
Phân tích các vị trí thích hợp nhất cho thiết bị đo lường mới
Thu thập dữ liệu và hệ thống truyền tải dữ liệu thu thập được bằng thiết bị đó
Xác định đặc điểm và hiệu suất của cơ sở dữ liệu sẽ là nền tảng cho hệ thống quản lý giao thông
Lựa chọn mô hình dự báo ô nhiễm phù hợp với quy mô đô thị, được cho ăn với số liệu thu thập được
Giống nhau cho các mô hình quản lý giao thông
Thông qua việc áp dụng các mô hình mô phỏng giao thông, thực hiện các biện pháp điều chỉnh hoặc hạn chế lưu thông phù hợp với các khu vực dự án Salamanca
Xây dựng hệ thống dữ liệu phản hồi cho kết quả thực hiện các biện pháp giảm mức ô nhiễm
Phát triển các thuật toán tinh chỉnh của hệ thống tín hiệu phản hồi
Tiến hành một dự án quy mô lớn bao gồm tất cả các khu đô thị của Salamanca, dựa trên kết quả của giai đoạn thí điểm

Đối với các công nghệ quan trọng nhất áp dụng trong dự án cần lưu ý:

Hệ thống thu thập và truyền tải dữ liệu
Xử lý dữ liệu và xây dựng
Phân tích và điều chỉnh các mô hình quản lý giao thông chất lượng và không khí
Hệ thống tín hiệu phản hồi
Điều chỉnh hệ thống kiểm soát giao thông